Leefomgevingskwaliteit Nederland heeft grote stappen te maken

donderdag 22 september 2022
timer 3 min

(Foto; Shutterstock)

De leefomgevingskwaliteit van Nederland schiet nog steeds structureel en op meerdere indicatoren tekort. Het gaat onder meer om fijnstof, opwekking van hernieuwbare energie, waterkwaliteit en natuurkwaliteit. Meer samenhang in de aanpak van deze problemen zou dit moeten schaven. Dat dit noodzakelijk is, wordt geconcludeerd door het Planbureau voor de Leefomgeving in de Monitor van de Nationale Omgevingsvisie 2022, een tweejaarlijkse uitgave.

De kwaliteit van onze leefomgeving moet verbeteren, stellen de onderzoekers. Sterker nog: er moet meer reserve komen in de doelen van de leefomgevingskwaliteit van Nederland. Dat vergt een zekere overmaat aan kwaliteit. Alleen dan kunnen wonen, werken, landbouw en natuur zich sneller en met meer flexibiliteit ontwikkelen. 

Nationale vraagstukken in samenhang aanpakken 

“De Nationale Omgevingsvisie – NOVI – heeft onder meer tot doel om de nationale vraagstukken in samenhang aan te pakken”, aldus Rienk Kuiper, projectleider van de Monitor NOVI bij het PBL. “De huidige NOVI komt nog onvoldoende tegemoet aan deze behoefte aan samenhangend beleid. Veel doelen uit het sectorbeleid, zoals doelen voor verstedelijking, natuur of landbouw, zijn te weinig met elkaar verbonden. De Monitor NOVI laat zien tot welke opgaven dat leidt. De publicatie is daarmee nuttige input voor de door het kabinet aangekondigde aanscherping van de Nationale Omgevingsvisie.” 

De huidige stikstofcrisis is exemplarisch voor de problemen waar Nederland voor staat: het gaat niet om een geïsoleerd probleem van tekortschietende milieukwaliteit in één onderdeel. De landbouw staat onder druk, bereikbaarheids- en woningbouwprojecten vallen ook stil. Ook andere milieuproblemen zoals verdroging van natuurgebieden stellen grenzen aan ruimtelijke ontwikkelingen. Veel hangt dus met elkaar samen. Een systemische aanpak is daarom nodig, aldus het PBL. Maar nu over naar de opgaven en doelen van de huidige NOVI van 2020 en de bevindingen van deze monitor; hoe is het gesteld met de Nederlandse leefomgeving? De Monitor NOVI levert een groot aantal indicatoren op in relatie tot de vele sectorale doelen die in de NOVI zijn opgenomen. We lichten er een paar elementen uit.

De indicatoren in deze monitor laten zien waar een extra beleidsinzet nodig is om de doelen van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) te kunnen halen.

Overzicht indicatoren Monitor NOVI 2022

Kritischer kijken naar verstedelijkingslocaties 

In de NOVI staat dat bij de ontwikkeling van nieuwe verstedelijkingslocaties de gebieden die te maken hebben met bodemdaling of die belangrijk zijn voor de waterhuishouding vermeden moeten worden. Dan gaat het bijvoorbeeld om diepe polders of in veenweidegebieden. Wordt er wel gebouwd, dan moeten de effecten daarvan worden gemitigeerd. Dat betekent een forse koerswijziging. Want sinds 2000 nam het aantal woningen in de kwetsbare gebieden voor waterhuishouding en bodemdaling met ruim een kwart toe.

Kaart met gebieden voor Ongunstige locaties vanwege waterhuishouding en bodemdaling. Zie de tekst voor de figuur voor aanvullende uitleg.
Ongunstige locaties vanwege waterhuishouding en bodemdaling

Meer zon op dak is meer landbouw- en natuurgrond vrij 

Wat betreft zonne-energie staat in de NOVI dat zonnepanelen op daken de voorkeur hebben boven zonnepanelen in een veldopstelling. Zo kunnen landbouw- en natuurgronden zo veel mogelijk worden ontzien. Zonneparken op land dragen voor 19 procent bij aan het totaal aan opgesteld zonnevermogen. Van 2018 tot en met 2020 is het grootschalige vermogen 'zon-op-veld' veel sterker toegenomen (met in totaal 280 procent) dan het grootschalige vermogen 'zon-op-dak' (totale groei van 171 procent), en nog meer dan het kleinschalige vermogen 'zon-op-dak' (85 procent).

Milieu- en ruimtelijke condities belemmeren de leefbaarheid 

Het kabinet spreekt in de NOVI de verwachting uit dat door het intensievere gebruik en de verwachte groei van de steden vooral de druk van luchtverontreiniging en geluidsoverlast op de gezondheid zal blijven toenemen. Het kabinet streeft ernaar om in 2030 te voldoen aan de WHO-advieswaarden. De WHO-advieswaarde voor fijnstof (PM2,5) werd in 2020 nog nergens in Nederland gehaald.
In grote delen van de Nederlandse landnatuur zijn zowel de milieu- als ruimtelijke condities nog matig of slecht voor het duurzaam kunnen voortbestaan van soorten en ecosystemen. Zo heeft circa 90 procent van de habitattypen van de Habitatrichtlijn een matige tot zeer ongunstige staat van instandhouding. Van de habitatrichtlijnsoorten heeft driekwart een matige tot zeer ongunstige staat van instandhouding. In de periode 1999-2018 zijn de milieucondities voor landnatuur gemiddeld genomen verder verslechterd.

Lees hier meer 

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.

Meer artikelen met dit thema

flash_onNieuws

Verledding in Nederland gaat langzamer dan verwacht

26 sep om 10:03 uur

Dat ledlampen aanzienlijk minder energie verbruiken dan hun voorgangers is bekend. Toch gaat de zogenaamde…

Lees verder
flash_onNieuws

Consortium voor volledig circulaire kunstwerken wint ingenieursprijs De Vernufteling

16 mei om 17:01 uur

Om grondstoffen te besparen en CO2-uitstoot te verminderen, ontwerpt het consortium Closing the Loop volledig…

Lees verder
descriptionArtikel

Ingenieurs en adviseurs gaan verder voor een duurzame en gezonde leefomgeving

13 feb om 09:29 uur

We staan als samenleving in een tijd van transitie. Dagelijks blijkt dat dit niet zonder slag of stoot gaat.…

Lees verder
Gamechangers
flash_onNieuws

Gamechangers in de Bouw & Infra

23 jan om 13:36 uur
Wat gaat de komende jaren de bouwwereld op z’n kop zetten? En wie gaan dat doen? In februari 2023 staan tijdens…
Lees verder
descriptionArtikel

Circulaire bio-economie zal verdere plastic productie moeten tegengaan

15 dec 2022 timer3 min
De plasticsector is schuldig voor bijna 5% van alle uitstoot van broeikasgassen en de wereldwijde plastic…
Lees verder
descriptionArtikel

Groeifondsaanvraag Werklandschappen van de Toekomst

28 nov 2022 timer4 min
Bedrijventerreinen in Nederland ontwikkelen zich dankzij een impuls uit het Nationaal Groeifonds de komende jaren…
Lees verder
descriptionArtikel

Wordt Nederland de belangrijkste groene waterstofhub van Europa?

26 okt 2022 timer3 min
Nederland heeft alles in huis om de belangrijkste groene waterstofhub van Europa te worden. Dit blijkt uit een…
Lees verder
descriptionArtikel

Aanpassing aan klimaatverandering: nieuwe toolkit voor steden en regio’s nu online

4 okt 2022 timer2 min
Het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) heeft het eerste Green Deal Handbook gepubliceerd. Het thema hierin is…
Lees verder