Onderzoek naar uitvoeringskracht in de leefomgeving

woensdag 8 maart 2023
De hoeveelheid aan opgaven in de leefomgeving maakt dat het onzeker is of alle beleidsplannen op het gbied van onder meer klimaat, natuur, biodiversiteit en energie wel haalbaar zijn. De Raad voor de Leeomgeving start daarom een onderzoek naar de uitvoeringskacht in de leefomgeving.

De centrale vraag van dit advies is: “Hoe kan de uitvoeringskracht worden versterkt die nodig is om het voorgenomen beleid voor de grote opgaven in de leefomgeving (tijdig) te realiseren, en welke belemmerende en bevorderende factoren spelen daarbij een rol?”

Er bestaan binnen en buiten de overheid steeds grotere zorgen over de vraag of overheden en hun uitvoeringsorganisaties, samen met bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgers, erin zullen slagen om alle beleidsplannen uit te voeren. reden voor de Rli om een ongevraagd advies uit te brengen, dat naar verwachting eind 2023 klaar zal zijn.

Plan van aanpak

Het adviestraject kent drie fases.

In de eerste fase staan tien concrete praktijkcasussen centraal en wordt gesproken met mensen uit de uitvoeringspraktijk over belemmerende en bevorderende factoren die bij de uitvoering van deze opgaven spelen. Deze fase levert een overzicht op van uitvoeringsaspecten die voor een succesvolle realisatie van het leefomgevingsbeleid van belang zijn.

In de tweede fase vindt voor een aantal uitvoeringsaspecten een verdiepende analyse plaats. Samen met experts wordt geanalyseerd hoe belemmerende factoren in de praktijk kunnen worden weggenomen en welke best practices breder toepasbaar zijn.

In de derde fase verwoordt de raad op basis van het verzamelde materiaal haar belangrijkste inzichten en presenteert de raad aanbevelingen voor de overheid om de uitvoeringskracht te versterken.

Bij de totstandkoming van dit advies wordt de raad ondersteund door adviseurs van adviesbureau BMC. 

Meer artikelen met dit thema

flash_onNieuws

Toekomstplannen van het kabinet omtrent klimaatverandering, natuur en woningtekort

16 mrt om 09:26 uurtimer3 min
Het kabinet moet volgens het PBL scherpe keuzes gaan maken over de aanpak van het woningtekort, verduurzaming en…
Lees verder
descriptionArtikel

Bewoners betrekken bij klimaatadaptatie? Communicatieplan onmisbaar

15 mrt om 13:51 uur

Dat we onze fysieke leefomgeving moeten aanpassen aan het veranderende klimaat is duidelijk. De overheid kan…

Lees verder
descriptionArtikel

Gebiedscanvas Werkwijze met Natuur stimuleert integrale aanpak peri-urbaan gebied

13 mrt om 12:10 uur

Grote opgaven kosten veel ruimte, schaarse ruimte. Voor binnenstedelijk én voor landelijk gebied worden…

Lees verder
descriptionArtikel

Integrale Ontwerpmethodiek Openbare Ruimte: de sleutel naar de toekomstbestendige stad?

8 mrt om 10:27 uur

We kunnen heel veel plannen bedenken voor de fysieke leefomgeving en dat doen we ook. Uiteindelijk landt alles…

Lees verder
descriptionArtikel

Hoogheemraadschap stelt klimaatbestendige regels op voor gebiedsontwikkeling

6 mrt om 09:52 uur
Waterschappen hebben dagelijks te maken met de gevolgen van klimaatverandering. Net als iedereen zullen ook zij…
Lees verder
descriptionArtikel

Ingenieurs en adviseurs gaan verder voor een duurzame en gezonde leefomgeving

13 feb om 09:29 uur

We staan als samenleving in een tijd van transitie. Dagelijks blijkt dat dit niet zonder slag of stoot gaat.…

Lees verder
descriptionArtikel

Urban Oases: misschien wel dé oplossing voor de stikstofcrisis

23 jan om 13:35 uurtimer2 min
In snel verdichtende steden is het een uitdaging om ruimte voor groen te behouden. Bovendien laat de…
Lees verder
ondergrondse infrastructuur
descriptionArtikel

De kansen en uitdagingen van de energietransitie

13 jan om 13:36 uur
Vermindering van de CO²-uitstoot is een van de pijlers van de energietransitie. Betere techniek brengt ons een…
Lees verder